Myndsýning

 • mflkk

 • deildarmeistarar2014

 • Mattias_Brynjar_Bergmann_440x220
  24. nóvember, 2009 SR-Björninn 1-6

 • mflkk2

Tilkynningar

  Reglur

  REGLUR IÐKENDA

  1. Iðkandi mæti í búningsherbergi á réttum tíma fyrir æfingu
  2. Iðkandi fer ávallt eftir fyrirmælum þjálfara og starfsmanna
  3. Iðkandi sýnir öðrum fulla tillitssemi á ísnum
  4. Iðkandi fer heim strax að lokinni æfingu (innan 30 mín)
  5. Iðkandi í íshokkí geymir kylfur í kylfurekka í klefanum
  6. Leikur með kylfur er ekki á almenningasvæðum hússins
  7. Engin notkun er á kylfum utan svells, án stjórnunar þjálfara
  8. Iðkandi skal halda búningsherbergi hreinu
  9. Matar og drykkja, annars en vatns er ekki neytt í búningsklefum
  10.ALLIR fara í sturtu eftir æfingu
  11.Iðkandi virðir reglur hússins, utan skautasvells
  12.Hávaði og skarkali í húsinu er ekki viðhafður
  13.Engin umgengni í ritaraboxi og öðrum stöðum sem ekki tilheyra æfingu,s.s. hefilgeymslu og áhorfendastæði
  14.Tyggigúmmí, tóbak og áfengi eru ekki í skautahöllinni
  15.Iðkendur geyma búninga sína í búningageymslunni.

  Lög Skautafélagsins Bjarnarins
  (PDF skjál)


  Stofnað 22. nóvember 1990

  kt. 540291-1289

  Lög Bjarnarins:

  Heiti og markmið

  1.gr.

  Félagið Heitir Skautafélagið Björninn. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

  2.gr.

  Tilgangur félagsins er að iðka skautaíþróttir sem og aðrar tengdar íþróttir eins og línuskauta og curling og vinna markvisst að eflingu og kynningu þeirra. Unnið skal innan ramma ÍSÍ og viðkomandi sérsambanda.

  Félagsstjórn og aðild

  3. gr

  Aðalstjórn félagsins fer með yfirstjórn þess, er æðsti aðili félagsins milli aðalfunda og er í forsvari þess gagnvart yfirstjórnum íþróttasambanda sem félagið er aðili að, opinberum yfirvöldum og aðalstjórnum annarra íþróttafélaga. Skal aðalstjórninni heimilt að kveða félagsmenn sér til aðstoðar og skipa starfsnefndir. Verkefni aðalstjórnar eru auk ofangreinds m.a. ýmis stærri fjáröflunarverkefni, skipting styrkja til félagsins og skilum á starfsskýrslum.

  Aðalstjórn ber ábyrgð á fjárreiðum deilda, hún setur deildum reglur um fjárreiður og meðferð fjármuna og hefur eftirlit með þeim.

  Formaður boðar til funda og stjórnar þeim.

  4. gr

  Félagið heldur sérstaka félagaskrá. Allir iðkendur og starfsmenn félagsins teljast félagsmenn. Einnig getur hver sá orðið félagi, er sækir skriflega um inngöngu í félagið, greiðir félagsgjald og gangast vill undir lög þess. Úrsögn úr félaginu skal tilkynna stjórn félagsins skriflega.

  Skipulag félagsins

  5. gr.

  Aðalfundur er æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir 25. apríl ár hvert. Boða skal aðalfund minnst með 14 daga fyrirvara og mest 20 daga. Aðalfund skal auglýsa og kynna á sem víðtækasta hátt fyrir félagsmönnum félagsins. Auglýsing á heimasíðum deilda félagsins telst fullnægjandi fundarboð. Í aðalfundarboði skal kynna dagskrá, fundartíma og fundarstað. Þá skal geta sérstaklega í fundarboði hvenær frestur til að skila inn tillögum að lagabreytingum rennur út. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

  Aðalfundur

  6. gr.

  Á dagskrá aðalfundar skulu m.a eftirfarandi mál vera til umræðu og afgreiðslu:

  1. Setning fundar.
  2. Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
  3. Skýrsla stjórnar fyrir síðasta starfsár.
  4. Lagðir fram reikningar aðalstjórnar og deilda félagsins fyrir síðasta starfsár til samþykktar.
  5. Lagabreytingar
  6. Kosningar:
   1. Kosning formanns
   2. Tveggja meðstjórnenda
   3. Kosning deildaformanna
   4. Kosning tveggja varamanna aðalstjórnar
   5. Kosning skoðunarmanns reikninga og eins til vara
  7. Ákvörðun um félagsgjöld
  8. Framkvæmda- og fjárhagsáætlun
  9. Önnur mál

  Aukaaðalfundur

  7. gr.

  Aðalstjórn félagsins skal boða auka-aðalfund ef þörf krefur.

  Skylt er að boða til auka-aðalfundar ef fleiri en 60 félagsmenn óska þess skriflega, enda tilkynni þeir um leið fundarefni það, er þeir óska að rætt verði.

  Auka aðalfundur er lögmætur, sé til hans boðað á lögmætan hátt.

  Starfssvið stjórna og kosningar

  Aðalstjórn

  8. gr

  Aðalstjórn skipa fimm einstaklingar, allir kosnir til eins árs í senn. Formaður og deildarformenn skulu kosnir sérstaklega. Stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum á fyrsta fundi stjórnar.

  Varamenn eru kosnir árlega. Kosningar skulu vera skriflegar nema til komi aðeins eitt framboð, þá er sjálfkjörið.

  Framboðum til aðalstjórnar skal skila til aðalstjórnar viku fyrir aðalfund ef ekki berast framboð fyrir þann tíma er leyfilegt að bjóða sig fram á aðalfundi.

  Aðalstjórn félagsins ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Hún hefur umráðarétt yfir öllum eignum félagsins og mótar starfsemi þess milli aðalfunda í aðalatriðum, í samráði við deildarstjórnir. Aðalstjórn skipar alla trúnaðarmenn félagsins, sbr. 9. gr. sem ekki eru kosnir sérstaklega.

  Aðalstjórn skal hafa forystu um að afla félaginu styrkja og samstarfssamninga.

  Aðalstjórn félagsins er heimilt að skipa þær nefndir, sem hún telur þörf fyrir.

  Skylt skal að halda aðalstjórnarfundi minnst einu sinni í mánuði, og skal um þá haldin sérstök gerðabók.

  Starfssvið deilda

  9. gr.

  Félagið hefur fjórar deildir: íshokkídeild, listskautadeild, línuskautadeild og Curlingdeild. Formenn deildanna eru kosnar á aðalfundi og eru hluti af aðalstjórn. Meðstjórnendur eru skipaðir af aðalstjórn. Hver deild skal halda sérstakt bókhald og skila ársreikningi, samþykktum af skoðunarmanni félagsins, ásamt skýrslu til aðalstjórnar a.m.k 14 dögum fyrir aðalfund félagsins.

  Fjármál

  10 .gr.

  Reikningsárið er almanaksárið.

  Reikningar skulu berast skoðunarmönnum eigi síðar en átta dögum fyrir aðalfund.

  Gjaldkeri hefur yfirumsjón með öllum fjármálum félagsins f.h stjórnar s.s innheimtu æfingagjalda og greiðslu reikninga.
  Öll æfingagjöld renna óskipt til viðkomandi deilda en félagsgjöld eru hluti af tekjum aðalstjórnar.
  Aðalstjórn skal leggja skal fram fjárhagsáætlun á aðalfundi sem skal miðast við starfið á milli aðalfunda. Í henni skal getið um helstu viðburði komandi tímabils s.s stærri mót, skautaskóla, æfinga- og keppnisferðir innanlands og utan.

  Alla sjóði félagsins skal ávaxta í banka, sparisjóði eða á annan sambærilegan hátt.

  Félagaskrá

  11. grein

  Hver deild skal halda nákvæma skrá yfir félaga deildarinnar og senda aðalstjórn. Skráin skal endurskoðuð á hverju starfsári. Aðalstjórn skal sjá um heildarskrá yfir alla félagsmenn, samkvæmt skrám deilda.

  Foreldrafélag

  12.gr.

  Foreldrafélög starfa við hverja deild og hefur fulltrúi þeirra rétt til fundarsetu hjá viðkomandi deildarstjórn, með málfrelsi og tillögurétti. Skal þessi fulltrúi tilnefndur árlega.

  Með sama hætti eiga foreldrafélögin sameiginlega rétt á einum áheyrnarfulltrúa í aðalstjórn og skal hann tilnefndur árlega.

  Búningar og merki félagsins

  13.gr.

  Búningur íshokkídeildar félagsins er svartur aðallitur með hvítu og gylltu.

  Varabúningur er hvítur með svörtu og gylltu.

  14.gr.

  Merki félagsins er ísbjarnarhaus, hvítur á svörtum grunni eða svartur á hvítum grunni með nafni félagsins undir.

  15.

  Slit félagsins

  Félaginu verður aðeins slitið á aðalfundi, sem sérstaklega hefur verið boðaður í því skyni og verður a.m.k. helmingur atkvæðisbærra félagsmanna að vera mættur og þrír fjórðu hlutar fundarmanna að samþykkja slit þess. Eignir félagsins skulu við slit þess renna til ÍBR.

  16.gr.

  Lagabreytingar og gildistaka

  Lögum þessum má ekki breyta nema á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta atkvæðisbærra fundarmanna. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn a.m.k 10 dögum fyrir aðalfund og tilkynntar með fundarboði og/eða á heimasíðu félagsins eigi skemur en 7 dögum fyrir aðalfund.

  17.gr.

  Lög þessi öðlast þegar gildi og eru öll eldri lög félagsins úr gildi numin.

  Þannig samþykkt á aðalfundi 26. Nóvember 2007

   

  IIHF - Fréttir

  NHL Fréttir